Ägarbyte

Du som har en båtplats hos ILBK har också ett avtal med ILBK om rätt till nyttjande av båtplatsen, s k nyttjanderättsavtal. Avtalet är och skall vara i skriftlig form och påskrivet av ordförande eller kassör för ILBK. Muntliga överenskommelser, hävd eller tradition kan inte åberopas som grund för att hävda sin nyttjanderätt.
Nyttjanderätten följer alltså inte med automatik en fastighet (exempelvis närbeläget hus etc). Skulle nyttjanderättsinnehavaren avlida tillhör nyttjanderätten kvarlåtenskapen och hanteras enligt gällande lagstiftning (Ärvdabalken).

Nyttjanderätten kan inte delas upp utan kan bara innehas av en fysisk person. Förhållandet mellan makar och par som lever under äktenskapsliknande förhållanden regleras av gällande lagstiftning (äktenskapsbalken, sambolagen).

Ingår Du ett avtal med en person som har eller anser sig ha nyttjanderätt se till att:

  • Kontrollera nyttjanderättens giltighet med ILBK (exempelvis mailledes till info@ilbk.se).
  • Kontrollera om det finns några oreglerade fordringar till ILBK.
  • Överlåtelsedelen undertecknas av nuvarande innehavare och skickas in till styrelsen, mailas till: info@ilbk.se
  • Få med befintliga nycklar till aktuell båtplats.
  • Göra upp om vem som betalar medlemsavgift om den inte är fakturerad eller betald för aktuellt verksamhetsår.
  • Kontrollera när vaktpasset är bokat.
  • Skicka in nytt undertecknat avtal till ILBK. Se avtalsmall under medlemsidorna/nyttjanderätt. Endast befintlig innehavare kommer åt dessa medlemsidor.
  • Vara uppmärksam på att du som är ny medlem måste betala en inträdesavgift på 1 000 sek. Faktureras i samband med överlåtelsen.
  • Läs igenom klubbens hamnordning och miljöplan och var särskilt uppmärksam på att om din båt är äldre än 1995 måste den vara sanerad från TBT om du avser att förtöja den vid ILBK-hamnen.

Slutligen,  tänk på att nyttjanderättsavtalet inte är giltigt/gällande förrän du fått det i retur undertecknat av styrelsens ordförande eller kassör. Tillsammans med avtalet får du också ett välkomstbrev med inloggningsuppgifter m m.


Uppdaterad 2024-01-01