Hamnordning

Nedan ILBKs hamnordning beslutad vid årsmöte 2024-02-25. Du som hyr ut din plats, tänk på att informera din hyresgäst om ILBKS hamnordning.

 1. ILBK:s hamn är avsedd för klubbens medlemmar, som också är nyttjanderättshavare till båtplatserna. Hamnen är avsedd för fritidsbåtar med en längd av högst 10 meter. Förtöjning av båtar med större längd kräver skriftligt godkännande av styrelsen i varje enskilt fall. Klubbmedlemmar kan därutöver hyra roddbåtsplatser säsongsvis. Andra båtar får inte förtöjas i hamnen utom på anvisad gästplats
 2. Vid varje båtplats får endast en (1) båt förtöjas. Förtöjning skall göras sjömansmässigt med tillräckligt dimensionerat tågvirke och säkrad ryckdämpare. Försäkringsbolagen ger information om dimensionering. Fasta förtöjningsändar får inte belamra bryggorna.
 3. Varje båtplats skall vara försedd med en Y-bom med tillräcklig längt och vridstyvhet, placerad på landsidan av förtöjningsplatsen. För de yttersta bommarna på varje bygga ansvarar klubben. Förtöjning med boj får endast ske med styrelsens skriftliga godkännande.
 4. Vid förflyttning av båt inom hamnområdet skall lägsta möjliga fart hållas. Vid ankomst till hamnen skall farten sänkas i god tid utanför hamnen.
 5. Sjösättningsrampen lämpar sig inte för båtar över ett ton. Rampen är endast avsedd för klubbens medlemmar.
 6. Medlemmars gäster skall i första hand förtöjas vid ledig plats. Gästmottagaren skall i förväg tillse att plats finns tillgängligt genom tillfälligt lån av plats.
 7. Det åligger medlemmarna att iakttaga största möjliga hänsyn till miljön kring hamnen. Endast bottenfärger godkända för användning vid Ostkusten är tillåtna i hamnen. Om din båt är äldre än 1995 måste du som medlem och båtägare försäkra dig om att skrovet är sanerat från TBT-färg. Utsläpp av något slag från båten får ej ske, varken av olja, buller eller andra störningar. Undvik tomgångskörning i hamnen. För hushållssopor finns ett sopkärl, med begränsad kapacitet. Lämna inte flaskor, oljedunkar eller kemikalier i tunnan. Dessa skall lämnas vid återvinningsstation. Om sopkärl är fullt, tag med avfallet hem. Det är inte tillåtet att placera sopor utanför sopkärlet. Se vidare ILBK Miljöplan och miljöarbete
 8. Cyklar och mopeder får inte förekomma på bryggorna. Spön och annan utrustning får inte belamra bryggorna. Lämna inte fisk eller överlivet agn på bryggorna. Badning kan ske vid bryggorna 500 och 600, där badstegar finns uppsatta. Badning från förtöjningsbommarna är inte tillåten.
 9. Brandfarliga arbeten, som svetsning, lödning eller liknande är inte tillåtna i båtar som ligger förtöjda vid bryggorna. Elström får endast användas för tillfällig batteriladdning och drift av lättare handverktyg, men inte för uppvärmning och underhållsladdning av batterier.
 10. Anmälan om skador eller andra förhållanden skall göras till ILBK:s styrelse, info@ilbk.se.
 11. Kontaktuppgifter för styrelsen finns uppsatta på anslagstavlan i hamnen eller på kubbens hemsida, www.ilbk.se. Kontaktuppgifter till respektive medlem finns i vaktpärmen i vaktstugan.
 12. Uthyrning av båtplats skall anmälas till klubbens registerhållare via mail till info@ilbk.se enligt blankett som finns på klubbens hemsida ILBK Uthyrning.
 13. Vinterförvaring av båt är inte tillåten i hamnen, vare sig på land eller vid bryggplats. Medlemmars roddbåtar får emellertid vinterförvaras i hamnen på anvisad plats bakom vaktstugan. Roddbåtar måste vara märkta med medlemsnummer.
 14. Medlem som, trots upprepade påpekanden inte följer denna hamnordning, kan efter beslut av årsmötet uteslutas ur klubben.