Kontakt

ILBK Styrelse 2024


Ordförande 

Leder och fördelar arbetet och styrelsearbetet. Ansvarar för avtal mot leverantörer och andra parter. Firmatecknare för klubben. Representerar klubben i officiella sammanhang.                

Robert Holgersson

ordf@ilbk.se

070-297 10 44

Hamnkapten/Nycklar

Ansvarar för hamnens säkerhet och funktionalitet. Ansvarar för att tillse att underhållsplan för hamnen löpande upprättas. Säkerställer att att hamnregler efterföljs. Följer upp och rapporterar genomförande av vaktpass. Ansvarar för planering och ledning av städdagar i hamnen samt ansvarar för nycklar och klubbens nyckelsystem..

Rickard Jakobsson

hamnkapten@ilbk.se

073 – 654 43 83

Avtal & Kassör

Ansvarar för fakturering och betalning av fakturor. Ansvarar för ägarbyten och nyttjanderättsavtal. Ansvarar för framtagning av resultat- och balansräkning samt budgetförslag.

Joakim Bredbo

kassor@ilbk.se

073 – 866 67 60

Miljöansvarig

Ansvarar för tillsyn och efterlevnad av klubbens miljöplan samt kontakt med berörda miljö- och tillsynsmyndigheter. Ansvarig för klubbens egenkontrollprogram gällande miljöplan.  

Thomas Mellberg

info@ilbk.se

070 -707 50 20 31

Sekreterare

Protokollför styrelsemöten. Ansvarar för undertecknande och arkivering av protokoll samt motsvarande dokument.

Cecilia Beckman

sekreterare@ilbk.se

070-714 90 94

Information och medlemsregister

Ansvarar för klubbens medlemsregister och hemsida.  Ansvarar för inloggning, tillgång och användning av Båtunionens BAS-register.

Joakim Bredbo

info@ilbk.se

073 – 866 67 60

Styrelsesuppleant

Jonas Andersson

suppleant@ilbk.se

ILBK Viktiga poster


Valberedning

Joakim Rydberg och Bengt Eriksson

valberedning@ilbk.se

Övriga mailadresser


Styrelsen: styrelsen@ilbk.se


Uppdaterad 2024-02-25