Ägarbyte

Du som har en båtplats hos ILBK har också ett avtal med ILBK om rätt till nyttjande av båtplatsen, sk nyttjanderätt. Avtalet är och skall vara i skriftlig form och påskrivet av ordförande för ILBK. Muntliga överenskommelser, hävd eller tradition kan inte åberopas som grund för att hävda sin nyttjanderätt.

Nyttjanderätten följer alltså inte automatik med en fastighet (exempelvis närbeläget hus etc). Skulle nyttjanderättsinnehavaren avlida tillhör nyttjanderätten kvarlåtenskapen och hanteras enligt gällande lagstiftning (Ärvdabalken).

Nyttjanderätten kan inte delas upp och kan bara innehas av en fysisk person. Förhållandet mellan makar och par som lever under äktenskapsliknande förhållanden regleras av gällande lagstiftning (äktenskapsbalken, sambolagen).

Ingår Du ett avtal med en person som har eller anser sig ha nyttjanderätt se till att:

  • Kontrollera avtalets giltighet med ILBK (exempelvis mailledes styrelsen@ilbk.se)
  • Se till att avtalet skrivs på och skickas in till ILBK
  • Se till att Du får ett nytt påskrivet nyttjanderättsavtal ifrån ILBK.

 

Mer om hur Du som befintlig medlem och ägare överlåter Din nyttjanderätt till en ny person hittar Du under Medlemssidorna och Nyttjanderätt.

 


Uppdaterad 2018-01-08, Sten Söderberg