Kontakt

ILBK Styrelse


Ordförande 

Leder och fördelar styrelsearbetet. Ansvarar för avtal mot leverantörer och andra parter. Firmatecknare för klubben. Representerar klubben i officiella sammanhang                     

Joakim Bredbo

ordf@ilbk.se

073-866 67 60

Hamnkapten

Ansvarar för hamnens säkerhet och funktionalitet. Ansvarar för att tillse att underhållsplan för hamnen löpande upprättas. Säkerställer att att hamnregler efterföljs. Följer upp och rapporterar genomförande av vaktpass. Ansvarar för planering och ledning av städdagar i hamnen

Denny Abrahamsson

hamnkapten@ilbk.se

0707-699190

Avtal & Kassör

Ansvarar för fakturering och betalning av fakturor. Ansvarar för ägarbyten och nyttjanderättsavtal.  Ansvarar för framtagning av resultat- och balansräkning samt budgetförslag.

Joakim Bredbo

kassor@ilbk.se

073 – 866 67 60

Miljöansvarig

Ansvarar för tillsyn och efterlevnad av klubbens miljöplan samt kontakt med berörda miljö- och tillsynsmyndigheter. Ansvarig för klubbens egenkontrollprogram gällande miljöplan.  

Thomas Mellberg

info@ilbk.se

070 -707 50 20 31

Sekreterare

Protokollför styrelsemöten. Ansvarar för undertecknande och arkivering av protokoll samt motsvarande dokument.

Cecilia Beckman

sekreterare@ilbk.se

070-714 90 94

Information & Hemsida

Ansvarar för klubbens medlemsregister. Ansvarar för klubbens hemsida. Ansvarar för inloggning, tillgång och användning av Båtunionens BAS-register. Firmatecknare för klubben.

Rickard Jakobsson

info@ilbk.se

073-654 43 83

Styrelsesuppleant

Jonas Andersson

suppleant@ilbk.se

ILBK Viktiga poster


Valberedning

Robert Holgersson, Joakim Rydberg och Anders Strand.

valberedning@ilbk.se

Övriga mailadresser


Styrelsen: styrelsen@ilbk.se


Uppdaterad 2022-04-18